NASTAVNI KADAR

Nastavni kadar Visoke škole akademskih studija „Dositej“ sastavljen je od renomiranih profesora, kao i gostujućih predavača – eksperata iz usko stručnih oblasti. Naši profesori su kroz interaktivni pristup nastavi, rad u malim grupama i organizovanje različitih radionica i praktičnih vežbi u potpunosti fokusirani na profesionalna interesovanja i usmerenja studenata.

Kvalitet nastavnog kadra ogleda se u velikom radnom iskustvu u nastavi, kao i naučnim i stručnim kvalifikacijama. Imaju objavljene brojne naučne i stručne radove, poseduju pedagoške kvalitete i bogato profesionalno iskustvo.

Kao specijalisti svojih užih ublasti učestvovali su na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima, autori su brojnih naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, a radili su i na brojnim projektima.

Spisak nastavnika i saradnika koji su angažovani na smeru Opšta ekonomija sa punim radnim vremenom:

Prof. dr Slobodan I. Kotlica, redovni profesor

Predmeti: Preduzetništvo (OAS)

Upravljanje inovacijama (OAS)

Privredni razvoj (OAS)

Ekonomija rasta i razvoja (MAS)

Prof. dr Radojko D. Lojaničić, redovni profesor

Predmeti: Osnovi menadžmenta (OAS)

Menadžment ljudskih resursa (OAS)

Strategijski menadžment (OAS)

Prof. dr Nataša N. Stanojević, redovni profesor

Predmeti: Makroekonomija (OAS)

Metodologija NIR-a (MAS)

Ekonomija održivog razvoja (MAS)

Ekonomija privrednih resursa (MAS)

Dr Ljiljana S. Jeremić, vanredni profesor

Predmeti: Mikroekonomija (OAS)

Upravljanje investicijama (OAS)

Savremena tržišta i konkurencija (MAS)

Dr Aleksandar B. Stojanović, vanredni profesor

Predmeti: Uvod u finansije (OAS)

Javne finansije (OAS)

Teorija i politika cena (MAS)

Dr Aleksandar M. Damnjanović, vanredni profesor

Predmeti: Upravljanje promenama (OAS)

Dr Dragan G. Živković, vanredni profesor

Predmeti: Poslovna logistika (OAS)

Upravljanje projektima (OAS)

Dr Dejan S. Miletić, vanredni profesor

Predmeti: Ekonomija EU (OAS)

Međunarodne finansije (OAS)

Savremene ekonomske teorije (MAS)

Institucionalna ekonomija (MAS)

Dr Jasmina G. Gligorijević, docent

Predmeti: Bankarsko poslovanje (OAS)

Finansijski menadžment (OAS)

Finansijska tržišta i institucije (OAS)

Makroekonomija otvorene privrede (MAS)

Dr Branislav S. Vukasović, docent

Predmeti: Računovodstvo (OAS)

Analiza bilansa i finansijsko izveštavanje (OAS)

Kontrola i revizija (OAS)

Dr Vuk S. Miletić, docent

Predmeti: Menadžment u trgovini (OAS)

Istraživanje marketinga (OAS)

Dr Svetislav Lj. Milovanović, docent

Predmeti: Poslvna komunikacija (OAS)

Poslovna etika (OAS)

Dr Ivona R. Zenović, docent

Predmeti: Upravljanje kvalitetom (OAS)

Elektronsko poslovanje (OAS)

Ma Jelena M. Božić, nastavnik stranog jezika

Predmeti: Engleski poslovni jezik 1

Engleski poslovni jezik 3

Ma Marija D. Petrović, nastavnik stranog jezika

Predmeti: Engleski poslovni jezik 2

Engleski poslovni jezik 4

Ma Danijela B. Rak, asistent

Ma Dragana Z. Pušara, asistent

Ma Olga M. Zorić, asistent

Ma Bojana R. Ostojić, asistent

Spisak profesora koji su angažovani na smeru Opšta ekonomija sa nepunim radnim vremenom:

Prof. dr Dušan D. Joksimović, redovni profesor

Predmeti: Matematika za ekonomiste (OAS)

Statistika za ekonomiste (OAS)

Prof. dr Branko V. Sarić, redovni profesor

Predmeti: Finansijska i aktuarska matematika (OAS)

Dr Milijanka C. Ratković, vanredni profesor

Predmeti: Osnovi marketinga (OAS)

Ponašanje potrošača (OAS)

Dr Gordana Z. Gasmi, vanredni profesor

Predmeti: Poslovno pravo (OAS)

Dr Negovan M. Stamenković, vanredni profesor

Predmeti: Informacione tehnologije (OAS)

Poslovni informacioni sistemi (OAS)

Dr Slobodan Đ. Nićin, docent

Predmeti: Statistika za ekonomiste

Ekonometrija

Dr Marija N. Marčetić, docent

Predmeti: Monetarna ekonomija

 

Nenastavno osoblje Visoke škole akademskih studija ,,Dositej”

Dr Ilija Samardžić, VD Direktor

Liljana Stančić-Bukvić, sekretar škole

Marija Kalinić, rukovodilac studentske službe

Eleonora Lalović, referent za studentska pitanja

Jelena Mijailović, rukovodilac informacionog sistema

Jovana Tetiković, bibliotekar

Biljana Jovanić, spremačica