OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Osnovne akademske studije Opšte ekonomije na Visokoj školi akademskih studija “Dositej” traju četiri godine (8 semestara).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije na nivou osnovnih akademskih studija koje obezbeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija itd.

Kroz praktičnu nastavu i stručnu praksu, seminare, praktični rad i kurseve, studentima se omogućuje da savladaju i primene najnovija teorijska i metodološka znanja u realnim poslovnim situacijama i konkretnoj profesionalnoj aktivnosti.

Savremeno koncipiran studijski program pruža mogućnost budućem ekonomskom stručnjaku da na kompetentan način učestvuje u modeliranju i analizi kompleksnih elemenata privrednog sistema i njegovih sastavnih delova – kreiranje ekonomske politike, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou pojedinačnih privrednih grana, analitičko-planski poslovi u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, u javnim službama, u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i sl.

Studijski program ima za cilj da studente pripremi za dalje obrazovanje, ali i da ih osposobi za kompleksnu ekonomsku praksu prema standardima koji su u svetu prepoznatljivi.

Modul „Opšta ekonomija” obezbeđuje sticanje znanja iz oblasti monetarnog sistema i monetarne politike, bankarskog poslovanja, organizacije i funkcionisanja finansijskog tržišta, berzanskog poslovanja, osiguranja i delatnosti institucionalnih investitora. U tom kontekstu studenti se osposobljavaju da izgrade analitički i kreativni pristup za rad na robnim i finansijskim berzama, u bankama i drugim finansijskim organizacijama, brokerskim i dilerskim kućama, investicionim fondovima, državnoj upravi, poreskoj upravi.

Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti ekonomije, finansija, preduzetništva i menadžmenta, koje treba da ga učine spremnim da individualno ili u timu dopirinese rešavanju konkretnih problema iz oblasti ekonomije, kao i da mu pruži adekvatnu osnovu za nastavak studija.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija je usklađena sa misijom, ciljevima i zadacima ove visokoškolske institucije u smislu pružanja novih znanja i praktičnih rešenja za privredu i društvo.

Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave:

1. aktivna nastava,
2. samostalni rad studenta,
3. kolokvijumi,
4. ispiti,
5. studijski istraživački rad,
6. izrada završnog rada itd.

Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, mentorski rad. Ova nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti.

Na prvoj i drugoj godini studija izučava se po devet obaveznih nastavnih predmeta. Na trećoj godini izučava se devet predmeta od kojih je pet obaveznih a četiri su izborna od osam ponuđenih. Na četvrtoj godini izučava se osam nastavnih predmeta od kojih je pet obaveznih a tri su izborna i biraju se od šest ponuđenih predmeta. Nakon polaganja svih ispita student pristupa izradi Završnog rada.

Završetkom osnovnih akademskih studija studijskog programa Opšta ekonomija student stiče naziv Diplomirani ekonomista (240 ESPB), ali i uslov da nastavi studije na master akademskim studijama, u zemlji i inostranstvu, i da stekne naziv master ekonomista.